PRIVACYBELEID

Privacy policy BC Hoogerheyne

BC Hoogerheyne hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BC Hoogerheyne houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;

 • Verwerking van jouw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

BC Hoogerheyne is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door BC Hoogerheyne verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Aanmelden bij de bond in geval je deelneemt aan de competitie (Badminton Nederland);

 • Administratieve doeleinden als;

  • Ledenadministratie

  • Teamindeling en verwerking competitiegegevens

  • Incassering contributie en overige vorderingen

 • Communicatie omtrent verenigingsactiviteiten;

 • Publicatie van teamfoto’s, actiefoto’s en verslagen t.b.v. onze website en Social Media.

 

De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:

 • Het kunnen uitvoeren van het lidmaatschap van de vereniging;

 • Deelname aan competitiewedstrijden en toernooien;

 • Informatievoorziening en verslaggeving.

 

Voor de bovenstaande doeleinden kan BC Hoogerheyne de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adres, postcode en woonplaats

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door BC Hoogerheyne opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende jouw lidmaatschap en 2 jaar na beëindiging daarvan.Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren en leveranciers
Persoonsgegevens van sponsoren en leveranciers worden door BC Hoogerheyne verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.Voor de bovenstaande doeleinden kan BC Hoogerheyne de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam

 • Adres, postcode en woonplaats

 • (Zakelijk) Telefoonnummer

 • (Zakelijk) E-mailadres

 • Bankgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door BC Hoogerheyne opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website BCHoogerheyne.nl
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Deze toestemming wordt verkregen door ondertekening van het aanmeldformulier om lid te worden van badminton club Hoogerheyne.Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens BC Hoogerheyne van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.Publicatie van foto’s
Publicatie van teamfoto’s, actiefoto’s en overige foto’s van leden mag zonder afzonderlijke toestemming gedaan worden op de website en de (sociale) media kanalen. Voor ongewenste publicaties kun je mailen naar het e-mailadres welke je onderaan deze privacy verklaring vindt. BC Hoogerheyne draagt, indien mogelijk, vervolgens zorg voor verwijdering.Wijzigingen in de privacy verklaring
Het bestuur van BC Hoogerheyne is gemachtigd om wijzigingen in de privacy verklaring door te voeren. Wijzigingen mogen zonder toestemming van de leden aangebracht worden mits de meerderheid van het bestuur hier akkoord voor heeft gegeven en de wijziging is vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering. De wijziging zal tevens als nieuwsbericht worden gecommuniceerd naar de leden.Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.Vragen
Als je naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!Contactgegevens
BC Hoogerheyne
Brinkweg 50
8141 NH HEINO
info@bchoogerheyne.nl

Opgemaakt 28-07-2020.